Overholder du reglene som byggherre?

I forskriften om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) er det klare krav til hvilke plikter byggherren har gjennom hele byggeprosessen, og hvilken kompetanse og erfaring man skal inneha som utøvende SHA – koordinator for prosjektering og utførelse.

byggherre

Profesjonell og upartisk samarbeidspartner

Prosjekt- og byggeledere har ofte «flere hatter» på under et prosjekt, og ved utøvelse av roller blir en ofte stilt overfor motstridende interesser som for eksempel fremdriftsplaner og økonomi. Noe som i sin tur medfører at HMS/SHA arbeidet ofte kommer i annen rekke. Det er her vi kommer inn som en profesjonell og upartisk samarbeidspartner, og fristiller byggeleder fra å ende opp i rollen som «bukken med havresekken».

Hva sier byggherreforskriften?

Byggherreforskriften gjelder for både store og små byggeprosjekter, på både offentlig og privat arena:

§ 2
Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.

§ 4
I forskriften menes med a) Bygge- eller anleggsarbeid

  1. oppføring av bygninger
  2. innrednings-, utsmyknings- og installasjonsarbeid
  3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer
  4. riving, demontering, ombygging og istandsetting
  5. sanering og vedlikehold
  6. alminnelig anleggsvirksomhet
  7. graving, sprengning og annet grunnarbeid
  8. annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid

§ 5
Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

§ 6
De risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget.

 

§ 7
Før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen skal byggherren påse at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres.

§ 13
Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.

Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. Koordinatoren for utførelsesfasen skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid.

Byggherren skal før utpekingen av koordinator [det er byggherrens ansvar å utpeke en koordinator] vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator.

§ 17
Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.